What is iFreedomTV?

iFreedomTV is Laotian human rights TV broadcasting on human rights issues, promote basic human rights, educate democracy and covering human rights abuses in Southeast Asia and Indo-Pacific.

iFreedomTV is a privately owned live streaming television network. We educate Democracy and promote Basic Human Rights to the world and We are a talented innovative team of professionals in the area of live streaming, video, all digital technology.

Our Mission:

To deliver captivating innovative content to the world which informs, inspires and entertains through:

•Rebalancing freedom of human rights through muli-media by respecting the diversity and humanity of the world

•Engaging talented, creative and spirited people

•Delivering broader and deeper with our content, platforms and interactions

•Giving a voice to the voiceless

•Achieving outstanding results efficiently and effectively

Values:

•Innovation

We are mindful that a balance of freedom and focus is needed to discover and develop ideas that create new opportunities.

•Diversity

We strive for diversity in personnel and ideas, recognizing that multiple inputs often yield the most valuable outputs.

•Empowerment

We expect that all employees and content providers will generate value and we will empower them to do so, providing the tools and support necessary to achieve.

•Accountability

We are personally accountable to ourselves and others. understanding that each employee bears the burden of company success both individually and collectively.


What is LaoHRC ?

Laotian Human Rights Council is Laotian Human Rights Activists Group to Promote Basic Human Rights and Educate Democracy for Laotian, Thai, Vietnamese and Cambodian.

“We are Non-Violent Democracy Movement”

LNGDM


ອາຣັມພະບົທ

ດ້ວຍການຍອມຮັບສັກສີແລະສິດທິເສຣີພາບ ຊຶ່ງບໍ່ສາມາດປ່ຽນຖ່າຍໃຫ້ກັນແລະກັນໄດ້, ມວນມະນຸສ ທັງປວງຕ້ອງການ ສິດທິເສຣີພາບ, ຄວາມເປັນປະຊາທິປະໄຕ ແລະຄວາມຍຸຕິທັມຂັ້ນ ພື້ນຖານ ໃນຜຶນແຜ່ນດິນ ຂອງຕົນແລະຄວາມມີສັນຕິພາບ ໃນໂລກພິພົບ.

ດ້ວຍການເມີນເສີຍ ຕໍ່ການດູໝິ່ນຢຽບຫຽາມ ສິດທິມະນຸສຊົນເຫລົ່ານັ້ນ, ຈຶ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດເຫດການ ປ່າເຖື່ອນ ໂຫດຮ້າຍ ແລະທາຣຸນ ຊຶ່ງໄດ້ກະທົບກະເທືອນຕໍ່ມະໂນທັມ ຂອງມະນຸສຊາຕຢ່າງຮຸນແຮງ ໂດຍອີງໃສ່ການປະກາສ ປະຕິນຍາທານ ອັນສູງສຸດ ຂອງສາມັນຊົນ ໃນວາຣະແຫ່ງໂລກ ວ່າມະນຸສທຸກຄົນ ສົມຄວນມີສິດທິເສຣີພາບ ໃນການປາກເວົ້າ ແລະຄວາມເຊື່ອຖື.

ໂດຍທັມຊາຕຂອງມະນຸສຊົນ ຄວນໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງໂດຍຫລັກນິຕິທັມ. ມະນຸສເຮົາບໍ່ປາຖນາໃຫ້ມີການບີບບັງຄັບ, ກົດຂີ່ຂົ່ມເຫັ່ງ. ມະນຸສຕ້ອງຊອກຫາທາງອອກ ຊື່ງເປັນຫົນທາງອັນສຸດທ້າຍ.

ໂດຍເຫດທີ່ ປະຊາຄົມໂລກ ໄດ້ຢືນຍັຕໄວ້ໃນກົດບັຕ ເຖິງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃນສິດທິມະນຸສຊົນຂັ້ນພື້ນຖານແຫ່ງຄວາມມີສັກສີ ແລະຄຸນຄ່າສ່ວນບຸກຄົລແລະຄວາມສເມີພາບທັງຍິງແລະຊາຍ. ສົ່ງເສີມ ຄວາມກ້າວໜ້າທາງດ້ານສັງຄົມ ໃຫ້ໄດ້ມາຕຖານສາກົລ ແລະໃຫ້ມີສິດທິເສຣີພາບຫລາຍຂຶ້ນ.

ເພື່ອໃຫ້ ປະຕິນຍາ ກ່ຽວກັບສິດທິເສຣີພາບ ແລະມະນຸສທັມ ຂອງ ອົງການສະຫະປະຊາຊາຕ ໄດ້ຮັບຜົນ ປະເທສຂອງເຮົາ ໃນຖານະເປັນສະມາຊິກ ຕ້ອງໃຫ້ການຮ່ວມມືເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ສິດທິຂັ້ນພື້ນຖານເຫລົ່ານັ້ນປາກົດຜົລເປັນຮູປທັມ.

ດ້ວຍມາຕຖານຄວາມຈະເລີນກ້າວໜ້າ ທັງໃນແລະຕ່າງປະເທສ, ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ການຍອມຮັບແລະການປະຕິບັດຕໍ່ສິດທິເສຣີພາບ ແບບສາກົລໃຫ້ໄດ້ຜົລ ໃນໝູ່ປະຊາຊົນລາວ ທຸກຊົນຊາຕ ຊົນເຜົ່າຄວາມມີສີລທັມ ມະນຸສທັມ ທີ່ໄດ້ປະກາສຂໍ້ກຳນົດໄວ້ ຢ່າງຈະແຈ້ງຊັດເຈນ ເປັນມາຕຖານແບບ ສາກົລ ສຳລັບທຸກໆຄົນ ໂດຍບໍ່ໄດ້ແບ່ງ ຊັ້ນ, ວັນນະ, ເພສ ແລະໄວ. ເພາະສະນັ້ນ, ປະຊາຊົນລາວ ທຸກຊົນຊາຕ ຊົນເຜົ່າ ສົມຄວນມີສິດທິເສຣີພາບ ດັ່ງນີ້:

ມາດຕາ 1 ມະນຸສທຸກຄົນ ມີອິສຣະພາບແລະສເມີພາບ ໃນດ້ານສິດທິ ສັກສີ ແລະມະໂນທັມ ພ້ອມທັງນັບຖືກັນ ຖານເປັນອ້າຍເປັນນ້ອງ,

ມາດຕາ 2 ທຸກຄົນມີສິດທິເສຣີພາບ ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນທາງດ້ານການເມືອງ ໂດຍບໍ່ຈຳແນກ ຄວາມແຕກຕ່າງ ເຊື້ອຊາຕ, ຜິວພັນ, ເພສ, ພາສາ ແລະສາສນາ,

ມາດຕາ 3 ທຸກຄົນມີສິດທິ ດຳຣົງຊີວິດ ຢ່າງເປັນອິສຣະ ໂດຍບໍ່ມີໃຜບັງຄັບ,

ມາດຕາ 4 ທຸກຄົນມີອິສຣະພາບແລະບໍ່ເປັນຂ້າທາສຮັບໃຊ້ຜູ້ໃດໃນທຸກຮູບແບບ,

ມາດຕາ 5 ບໍ່ມີບຸກຄົນໃດມີສິດທິ ລົງໂທສ ທຳຮ້າຍແລະທໍລະມານຄົນອື່ນທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະຈິດໃຈ ໂດຍທີ່ຜູ້ກ່ຽວຍັງບໍ່ໄດ້ຖືກພິສູຕ ວ່າມີຄວາມຜິດ,

ມາດຕາ 6 ທຸກຄົນມີສິດທິເສຣີພາບ ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ຣັຖທັມະນູນຂອງຊາຕແລະກົດໝາຍທ້ອງຖິ່ນ,

ມາດຕາ 7 ທຸກຄົນມີສິດທິແລະສເມີພາບພາຍໃຕ້ກົດຫມາຍອັນດຽວກັນ ໂດຍບໍ່ໃຫ້ມີ ການເລືອກປະຕິບັດ ຫລືຫັກຫລັງຊັງບ່ຽງ,

ມາດຕາ 8 ທຸກຄົນມີສິດທິ ໄດ້ຮັບການຊວ່ຍເຫລືອ, ເບິ່ງແຍງ ແລະຄວາມເປັນທັມ,

ມາດຕາ 9 ທຸກຄົນມີສິດທິ ໄດ້ຮັບຄວາມເປັນທັມ ໃນກໍຣະນີຖືກຈັບກຸມຄຸມຂັງ ເພື່ອປາສຈາກການໃສ່ຮ້າຍ ປ້າຍສີ ຫລື ຖືກເນລະເທດໂດຍພະລາການ,

ມາດຕາ 10 ທຸກຄົນມີສິດທິສເມີພາບ ໄດ້ຮັບຄວາມເປັນທັມ ໃນການພິຈາຣະນາຄະດີ ຂອງສາລຍຸຕິທັມ ທີ່ເປັນອິສຣະແລະເປັນກາງ ໃນການລົງໂທສ ຝາກໂທສແລະ ການປັບໄຫມ,

ມາດຕາ 11 ກ. ຜູ້ໃດທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າ ໄດ້ເຮັດຜິດທາງອາຍາ, ຍັງຖືວ່າເປັນຜູ້ບໍຣິສຸທ ຈົນກ່ວາພິສູດໄດ້ທາງກົດຫມາຍ ໂດຍການພິຈາຣະນາຢ່າງເປີດເຜີຍແລະຖືກຕ້ອງຈຶ່ງຖືວ່າມີຄວາມຜິດ,
ຂ. ບໍ່ມີຜູ້ໃດມີສິດທິລົງໂທສຜູ້ຕອ້ງຫາ ກ່ອນສາລຕັດສີນຄວາມ ຫລືເອີ້ນວ່າ
ຈັບຜິດຄົນ ແລະຫ້າມບໍ່ໃຫ້ ລົງໂທສເກີນກ່ວາເຫດ,

ມາດຕາ 12 ກ. ທຸກຄົນມີສິດທິ ຄວາມເປັນຢູ່ ແບບສ່ວນຕົວ,
ຂ. ການໂຈມຕີແລະໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີຜູ້ອື່ນໃຫ້ເສັຽຊື່ສຽງຫລືເສັຽສັກສີ, ຜູ້ເສັຽຫາຍ
ມີສິດທິ ປ້ອງກັນ ຮັກສາ ກຽດແລະສັກສີຂອງຕົນ,

ມາດຕາ 13 ກ. ທຸກຄົນມີສິດທິເສຣີພາບໃນການຍົກຍ້າຍ ໄປມາ ພາຍໃນປະເທສຂອງຕົນເອງ,
ຂ. ທຸກຄົນມີສິດທິເສຣີພາບໃນການເດີນທາງອອກນອກປະເທສ ແລະກັບຄືນ
ປະເທສຂອງຕົນ,

ມາດຕາ 14 ທຸກຄົນມີສິດທິ ຖືສັນຊາຕກຳເນີດຂອງຕົນເອງ,

ມາດຕາ 15 ກ. ຍິງແລະຊາຍມີອາຍຸເຕັມກະສຽນ 18 ປີ ມີສິດທິແຕ່ງງານຫລືສ້າງຄອບຄົວໄດ້
ໂດຍບໍ່ມີການຈຳກັດ ເຊື້ອຊາຕ ສັນຊາຕ ສາສນາ ພາສາ ແລະຮີດຄອງປະເພນີ,
ຂ. ສິດທິຂອງການສົມຣົດແລະຢ່າຮ້າງ ຂຶ້ນກັບການຍິນຍອມແລະສະມັກໃຈຂອງ
ທັງສອງຝ່າຍ,
ຄ. ຍິງແລະຊາຍອາຍຸເຕັມກະສຽນ 18 ປີ ຂຶ້ນໄປມີສິທປ່ອນບັດ ເລືອກຕັ້ງ
ແລະຜູ້ຊາຍຈະຕ້ອງໃຫ້ຈົດທະບຽນເຂົ້າຄັດເລືອກທະຫານ,

ມາດຕາ 16 ກ. ທຸກຄົນທີ່ມີເຊື້ອຊາຕລາວມີສິດທິການເປັນເຈົ້າຂອງ ຊັພສິນຂອງໂຕເອງ
ຫລືຮ່ວມກັບຜູ້ອື່ນ ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດຫມາຍ,
ຂ. ບໍ່ມີຜູ້ໃດມີສິດທິຢຶດຊັພສິນຂອງຄົນອື່ນທີ່ມີການຄອບຄອງຖືກຕ້ອງຕາມ
ກົດໝາຍໂດຍພະລາການ,

ມາດຕາ 17 ກ. ທຸກຄົນມີສິດທິເສຣີພາບ ທາງດ້ານຄວາມຄິດ, ຄວາມເຊື່ອຖືທາງສາສນາ
ການເຕົ້າໂຮມ ປະກອບພິທີສາສນາ ພາຍໃຕ້ຣັຖທັມະນູນແຫ່ງຊາຕ,
ຂ. ສາສນາພຸທ ເປັນສາສນາປະຈຳຊາຕລາວ,
ຄ. ບໍ່ໃຫ້ສາສນາແລະການເມືອງມີອິດທິພົນຕໍ່ກັນ,

ມາດຕາ 18 ທຸກຄົນມີສິດທິເສຣີພາບທາງດ້ານປາກເວົ້າ ອອກຄຳເຫັນ ນອກນັ້ນຍັງມີສິດທິ
ໃນການຄົ້ນຫາ ຮັບຮູ້ ຂີດຂຽນ ເຜີຍແຜ່ ຂໍ້ມູນແລະຂ່າວສານ ຜ່ານສື່ຕ່າງໆ
ໂດຍບໍ່ມີເຂດຈຳກັດ,

ມາດຕາ 19 ກ. ທຸກຄົນມີສິດທິເສຣີພາບໃນການເຕົ້າໂຮມ ຊຸມນຸມ ເດີນຂະບວນປະທ້ວງ
ແບບສງົບແລະສັນຕິວິທີ,
ຂ. ບໍ່ມີການບັງຄັບໃຫ້ເຂົ້າສັງກັດ ຫລືເຂົ້າຮ່ວມກຸ່ມໃດກຸ່ມນຶ່ງ, ນອກຈາກ
ຄວາມສມັກໃຈເທົ່ານັ້ນ,

ມາດຕາ 20 ກ. ທຸກຄົນມີສິດທິເສຣີພາບໃນການເຂົ້າຮ່ວມຫລືມີສ່ວນຮ່ວມຮັບຜິດຊອບ
ໃນພັກການເມືອງ ໂດຍກົງ ຫລືຜ່ານຕົວແທນກໍໄດ້,
ຂ. ທຸກຄົນມີສິດທິເສຣີພາບ ໄດ້ຮັບບໍຣິການສາທາລະນະຂອງຣັຖບານ,
ຄ. ປະຊາຊົນຄືຖານອຳນາດຂອງຣັຖບານ ໂດຍມີຄວາມສເມີພາບແລະເທົ່າທຽມກັນ
ໃນການ ໃຊ້ສິດທິປ່ອນບັດເອົາຕົວແທນຂອງຕົນ,

ມາດຕາ 21 ທຸກຄົນໃນຖານະເປັນປະຊາຊົນຂອງຊາຕມີສິດທິໄດ້ຮັບສ່ວນສວັດດີການຢ່າງທົ່ວເຖິງ
ໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນແລະລະດັບຊາຕ ອີງຕາມຄວາມອຸດົມຮັ່ງມີຂອງປະເທສ,

ມາດຕາ 22 ກ. ທຸກຄົນທີ່ມີອາຍຸ 18 ປີຂຶ້ນໄປ ມີສິດທິເສຣີໃນການເຮັດວຽກ ຫາວຽກ
ແລະໄດ້ຮັບສວັດດີການໃນການວ່າງງານ,
ຂ. ທຸກຄົນມີຄວາມສເມີພາບໃນການຈ້າງງານ ແລະໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງ,
ຄ. ອາຍຸພົ້ນກະສຽນແຮງງານ 65 ປີ ມີສິທໄດ້ຮັບເບັ້ຽບຳນານ,
ງ. ທຸກຄົນມີສິດທິທີ່ຈະກໍ່ຕັ້ງແລະເຂົ້າຮ່ວມສະຫະພັນແຮງງານເພື່ອຄຸ້ມຄອງ
ຜົນປະໂຫຍດ ຜູ້ທີ່ອອກແຮງງານ,

ມາດຕາ 23 ຜູ້ທີ່ອອກແຮງງານທຸກຄົນມີສິດທິ ທີ່ຈະມີມື້ແລະເວລາຫຍຸດພັກງານ,

ມາດຕາ 24 ທຸກຄົນມີສິດທິເສຣີພາບ ໃນການສຶກສາ, ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາແລະມັທະຍົມສຶກສາ
ເປັນພາກບັງຄັບແລະບໍ່ໄດ້ຈ່າຍຄ່າຮຽນ ແລະການສຶກສາລະດັບສູງ ເປັນຊັ້ນ
ທີ່ໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ມີໂອກາສ,

ມາດຕາ 25 ທຸກຄົນມີສິດທິເສຣີພາບໃນການຄຸ້ມຄອງຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານ ສິລທັມ
ແລະທາງວັດຖຸ ອັນເປັນຜົນໄດ້ ຈາກການປະດິດທາງວິທະຍາສາດ, ຫັຕຖະກັມ
ວັນນະກັມ ສິລປະກັມຂອງຕົນ,

ມາດຕາ 26 ພາສາລາວ ເປັນພາສາໃຊ້ທາງຣັຖການ ອັນດັບນຶ່ງ, ພາສາອັງກິດ ເປັນພາສາ
ໃຊ້ທາງຣັຖການ ເປັນອັນດັບສອງ,

ມາດຕາ 27 ແຜ່ນດິນລາວລ້ານຊ້າງຕ້ອງເປັນຜືນແຜ່ນດິນດຽວ,

ບົດສລຸບ
ປະຊາຊົນລາວຈະມີຄວາມສຸຂ ຄວາມຈະເຣີນໄດ້ກໍຕໍ່ເມື່ອພວກເຮົາຮ່ວມໃຈກັນສ້າງປະເທສຊາຕ ແລະຝຶກຝົນ ໃຫ້ຄົນລາວ ມີສິລທັມ, ມະນຸສທັມ, ສິດທິເສຣີປະຊາທິປະໄຕ, ອິສຣະພາບ ແລະ
ເອກຣາຊ, ຄວາມຍຸຕິທັມໃນຊາຕ, ມີຄວາມສເມີພາບແລະເປັນເອກະພາບ, ຄວາມຖືກຕ້ອງ ປອງດອງແລະສາມັກຄີກັນ ພ້ອມທັງມີຄວາມເມດຕາກະຣຸນາຊ່ວຍເຫລືອຊຶ່ງກັນແລະກັນ. ເມື່ອນັ້ນ ປະເທສຊາຕຂອງພວກເຮົາຈຶ່ງຈະພົ້ນອອກຈາກ ຄວາມທຸກຍາກແລະລຳບາກ.

ດ້ວຍຄວາມເຄົາຣົພແລະນັບຖື

ດຣ. ຣີຊາດ ໄຊສົມມອນ
ປະທານຂະບວນປະຊາທິປະໄຕເພື່ອຄົນລາວຍຸກໃຫມ່
ນະຄອນຫລວງວໍຊີງຕັນດີຊີ, ສຫະຣັຖອາເມຣິກາ
ວັນທີ: 9 ເດືອນ ມະກະຣາ ປີ 2013