42 ປີແຫ່ງຄວາມບໍ່ໄປບໍ່ມາ ແລະ ປະຊາຊົນລາວຍັງທຸກຍາກຂາດເຂີນ

42 ປີແຫ່ງຄວາມບໍ່ໄປບໍ່ມາ ແລະ ປະຊາຊົນລາວຍັງທຸກຍາກຂາດເຂີນ. ອອກອາກາສ ວັນທີ 4 March, 2017

You might be interested in