ເປັນຫຍັງເງິນພາສີຂອງປະຊາຊົນ ຈຶ່ງບໍເຂົ້າເຖິງມືຣັຖບານ?