ເປັນຫຍັງເງິນພາສີຂອງປະຊາຊົນ ຈຶ່ງບໍເຂົ້າເຖິງມືຣັຖບານ?

You might be interested in