ຮຽນຮູ້ທັມມະກັບທ່ານ ດຣ. ທອງວັນ ເວົ້າເຣື່ອງໜ້າທີ່ອຸປາສົກ ຕອນ1 ອອກອາກາສ 9/5/2020