ອັບເດດຂ່າວທົ່ວໄປ ຈາກ ໄອ ຟຣີດອມທີວີ ອອກອາກາສ 6/1/2018