ອັບເດດຂ່າວຈາກ ດຣ. ຣິເຈີດ ໄຊສົມມອນ 21 November 2015