ສະບາຍດີປະຊາທິປະໄຕ EP4 ອອກອາກາສ June 24, 2020 ວ່າດ້ວຍການ ປົກປ້ອງສິດທິຜົນປໂຍດທຸຣະກິຈ ແລະຄອບຄົວ