ວິທີຮັກສາສຸຂພາບ ເຣື່ອງຣະບົບເລືອດ ຕອນ11 ພາກທີ1 ອອກອາກາສ 1/8/2020