ວິທີຮັກສາສຸຂພາບ ເຣື່ອງຣະບົບເລືອດ ຕອນ6 ພາກທີ1 ອອກອາກາສ 27/6/2020