ຢູ່ໃນໂລກນີ້ ຣັຖບານແຕ່ລະປະເທສ ເພິ່ນມີໄວ້ເຮັດຫຍັງ? ອອກອາກາສ ໃນວັນທີ 2 ເດືອນ 9 ປີ 2017

ຢູ່ໃນໂລກນີ້ ຣັຖບານແຕ່ລະປະເທສ ເພິ່ນມີໄວ້ເຮັດຫຍັງ? ອອກອາກາສ ໃນວັນທີ 2 ເດືອນ 9 ປີ 2017

Posted in Uncategorized