ພິທີງານບຸນເຂົ້າໃຫມ່ຂອງວັດລາວສັນຕິທັມ ເມືອງ Fort Smith, ARKANSAS