ພັກແລະລັດ ສອນຄົນໄປໃນທາງ ທີ່ຜິດພາດ ຈຶ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດ ຂີ້ລັກມັກສົກ ເຕັມແຜ່ນດິນ ອອກອາກາສ 17/3/2018

ພັກແລະລັດ ສອນຄົນໄປໃນທາງ ທີ່ຜິດພາດ ຈຶ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດ ຂີ້ລັກມັກສົກ ເຕັມແຜ່ນດິນ ອອກອາກາສ 17/3/2018

(Visited 1 times, 1 visits today)

You might be interested in