ພັກແລະລັດ ສອນຄົນໄປໃນທາງ ທີ່ຜິດພາດ ຈຶ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດ ຂີ້ລັກມັກສົກ ເຕັມແຜ່ນດິນ ອອກອາກາສ 17/3/2018

ພັກແລະລັດ ສອນຄົນໄປໃນທາງ ທີ່ຜິດພາດ ຈຶ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດ ຂີ້ລັກມັກສົກ ເຕັມແຜ່ນດິນ ອອກອາກາສ 17/3/2018

You might be interested in