ພັກລັດຄວນຕອບສນອງ ຄວາມຕ້ອງການ ອັນຊອບທັມ ພາຄ 12 ໂດຍລາວໃຫມ່ Mar. 1, 2015