ພັກລັດຄວນຕອບສນອງ ຄວາມຕ້ອງການ ອັນຊອບທັມ ພາຄ 11 ໂດຍລາວໃຫມ່ Feb. 22, 2015