ພັກລັດຄວນຕອບສນອງຄວາມຕ້ອງການອັນຊອບທັມ ພາຄ 8 ໂດຍລາວໃຫມ່ Feb 1, 2015