ຝຣັ່ງເສດ ແບ່ງປັນດິນແດນຂອງ ລາວລ້ານຊ້າງ + ສິບສອງ ຈຸໄຕ