ປະຢຸດ ຈັນໂອຊາ ເວົ້າວ່າ ຈັບຄົນບໍ່ດີສົ່ງໄປໃຫ້ລາວ ຫມາຍຄວາມວ່າແນວໃດ?

You might be interested in