ປະຊາທິປະໄຕ ແມ່ນຫຍັງ ແລະມີຜົນດີ ຕໍ່ປະຊາຊົນ ຄົນລາວຄືແນວໃດ? October 3, 2015