ປະກາສຂ່າວ ຖ້າໄດ້ຮັບກ່ອງພັສດຸຈາກຈີນ ຫ້າມເປີດ Don’t open package which you did NOT order from China