ບ້ານເມືອງເຂົາຈະຈະເຣີນໄດ້ ກໍຍ້ອນຄົນໃນຊາຕຂອງເຂົານັ້ນມີສິລທັມ ອອກອາກາສ ວັນທີ 12/1/2019