ທ່ານດອນວິກ ຟຣີດອມ ມາໂອ້ລົມວຽກສຳຄັນທີ່ບໍ່ສາມາດ ເວົ້າຜ່ານທາງໂທຣະສັບ May 11, 2020