ຖ້າຂ້າພະເຈົ້າມີໂອກາສ ບໍຣິຫານປະເທສລາວ Part 7 ເຣຶ່ອງສວັດດີການ ສັງຄົມສົງເຄາະ ແລະ Social Welfare ຂອງປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ຍາກຈົນ

You might be interested in