ຖ້າຂ້າພະເຈົ້າມີໂອກາສ ບໍຣິຫານປະເທສລາວ ຂ້າພະເຈົ້າ ຈະເຮັດຫຍັງໄດ້ແດ່ Part 4 ຜັງເມືອງ ຄົມະນາຄົມ ຂົນສົ່ງ