ຖ້າຂ້າພະເຈົ້າມີໂອກາສ ບໍຣິຫານປະເທສລາວ ຂ້າພະເຈົ້າ ຈະເຮັດຫຍັງໄດ້ແດ່ Part 3 ກະສິກຳ ປູກຝັງແລະລ້ຽງສັດ

You might be interested in