ຄວາມສາມັກຄີ ເປັນບໍ່ເກີດແຫ່ງຄວາມສຳເລັດ Dr. Richard on-air July 9, 2016