ຂໍເຊີນຮ່ວມລຳລຶກ ການເປັນອົພຍົບຫລົບພັຍ ຂອງຄົນລາວ ໃນຕ່າງແດນ ທີ່ເມືອງ St. Petersburg, Florida.

You might be interested in