ຂໍຮ້ອງ ສປປ ລາວ ປ່ອຍນັກໂທສ ການເມືອງຢູ່ໃນລາວ iFreedomTV on June 3, 2017

ຂໍຮ້ອງ ສປປ ລາວ ປ່ອຍນັກໂທສ ການເມືອງຢູ່ໃນລາວ iFreedomTV on June 3, 2017

Posted in Uncategorized