ຂ່າວທົ່ວໄປ ດຣ. ຣີເຈີດ ໄຊສົມມອນ ປະຈຳວັນທີ 11 October, 2014