ກຸ່ມຄວາມຫວັງໃຫມ່ຂອງປະຊາຊົນລາວ EP67 2/11/2019 ຮຽກຮ້ອງເພື່ອປ່ອຍໂຕ ນາງ ຫມູນ້ອຍ