ກຸ່ມຄວາມຫວັງໃຫມ່ຂອງປະຊາຊົນລາວ EP62 28/9/2019 ຮຽກຮ້ອງເພື່ອປ່ອຍໂຕ ນາງ ຫມູນ້ອຍ