ການສ້າງເຂື່ອນໃນລາວ ມີຜົນກະທົບຕໍ່ ຣະບົບນິເວດ ແລະຄວາມປອດພັຍແນວໃດ? July 2, 2016