ພັກແລະລັດບອກໃຫ້ປະຊາຊົນ ກຸ້ມໂຕເອງ ແລ້ວ ພັກແລະລັດມີໄວ້ເພື່ອຫຍັງ?

ພັກແລະລັດບອກໃຫ້ປະຊາຊົນ ກຸ້ມໂຕເອງ ແລ້ວ ພັກແລະລັດມີໄວ້ເພື່ອຫຍັງ?

You might be interested in